Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

PRACOVNÁ PONUKA – REFERENT EKONOMICKÉHO ODDELENIA

kasa

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica ponúka prácu referenta  ekonomického oddelenia.

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1,

                                      843 57 Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Rámcová náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 1. Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
 2. Metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtovníctva mestskej časti, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou.
 3. Riadenie a dohľad pri uplatňovaní právnych noriem v oblasti financovania hospodárstva mestskej časti počnúc procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnotením plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všetkých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu záverečného účtu mestskej časti
 4. Metodické usmerňovanie plnenia a sledovania pohľadávok a záväzkov mesta vrátane vymáhania, odsúhlasovania stavu majetku mesta a výsledkov jeho inventarizácie.
 5. Styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.
 6. Vedenie účtovníctva podľa platných predpisov a kontrolovanie pohyb na jednotlivých účtoch syntetickej a analytickej evidencie v rozsahu schváleného rozpočtu
 7. Spracovávanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky rozpočtového hospodárenia mestskej časti za uplynulé rozpočtové obdobie, zabezpečovanie overenie účtovnej závierky externým audítorom
 8. Vypracovanie daňového priznania v súlade s daňovým poriadkom.
 9. Vedenie účtovnej evidencie majetku vo vlastníctve a správe mestskej časti   

     a zabezpečovanie jeho ročnej inventarizácie

 1. Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok, vedenie procesov vymáhania pohľadávok.

     monitoring účtovnej, daňovej, rozpočtovej, legislatívy a implementácia relevantných

     zmien

 1. Vyhotovovanie podkladov o platbách pre škodovú komisiu.

 

Kvalifikačné predpoklady

Stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

 

Iné kritériá a požiadavky

Prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 10 rokov vo verejnej správe.

Znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy.

Bezúhonnosť.

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť.

Znalosti MS Office.

Samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov
Žiadosť o prijatie do zamestnania.
Podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov.
Overená kópia dokladu o vzdelaní.
Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Miesto podania žiadosti
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava.

 

uctovnik - br

 

september 2018
PoUtStŠtPiSoNe
« aug   okt »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook