Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Komuniké zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa konalo 30.4. 2019

zastupitelstvo-250x250

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica okrem iného:

 • vzali na vedomie návrh Všeobecne záväzného stanoviska o dočasnom parkovaní motorových vozidiel,
 • schválili návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa článok 69 dopĺňa o nový odsek č.4 a článok  91 sa dopĺňa odsekom č. 4,
 • vzali na vedomie Správu o činnosti DHZ v Záhorskej Bystrici za rok 2018,
 • neschválili opätovný návrh na prenájom dvoch parkovacích miest vo výmere 26 m2 na pozemku parc. č. 1719/8, k. ú. Záhorská Bystrica za účelom ich vyhradenia pre nabíjanie elektromobilov pre žiadateľa – Západoslovenská energetika, a. s.,
 • schválili návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4048/1 o výmere 402 m² a pozemku parc. č. 4047/2 o výmere 30 m², k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa – Andrea Zemanová,
 • schválili návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov zapísaných na LV č. 1 (budova Požiarnej zbrojnice) MVDr. Radoslavovi Riglerovi  ako prípad hodný osobitného zreteľa,
 • schválili návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3867/1, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa – Bc. Petra Tóthová,
 • súhlasili s návrhom na vyradenie nehnuteľnosti č.parc. 436/1 z evidencie pamätihodnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica,
 • odvolali pôvodných členov redakčnej rady novín Naša Bystrica,
 • zvolili nových členov redakčnej rady novín Naša Bystrica v zložení:
 • za miestny úrad, zástupca starostu Mgr. Martin Besedič, PhD
 • za komisiu kultúry Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD
 • za komisiu školstva PaedDr. Zuzana Kaliariková
 • za komisiu športu Bohuslav Blecha
 • za komisiu finančnú Ing. Martin Pavlík
 • za občanov prof. Ján Grexa, PhD a  Mgr. Marcela Jedináková
 • zodpovedný redaktor Silvia Vnenková,
 • zvolili Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD za predsedu redakčnej rady novín Naša Bystrica.
 • schválili návrh na vytvorenie Peňažného fondu na obnovu Domu smútku v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica,
 • odvolali tajomníčku Andreu Weinštukovú a dovolili Mgr. Dagmar Krajčírovú na pozíciu tajomníčky finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve,
 • vzali na vedomie Správu o činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2018,
 • vzali na vedomie Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica,
 • schválili návrh zámeru rozšírenia kapacity Materskej školy v rámci prebiehajúcej aktivity č. IROP-Z-302021H921-221-10 ,,Rozšírenie kapacít materskej škôlky nadstavbou“  na ktorú bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook