Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 5.9.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

5. septembra 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 20.6.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  2. Návrh na 6. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  3. Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČ B – ZB za 1.polrok 2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  4. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5 za 1.polrok 2016 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
  5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o vymedzení miestna umiestňovanie volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
  6. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlých plôch v lokalite Poľný mlyn pre spoločnosť RS TEAM Bratislava, s.r.o. – predkladá starosta Ing. Krúpa
  7. Informácia o prioritách MČ B – ZB, týkajúca sa správy, údržby a obnovy majetku v správe Hl. mesta Bratislavy  na území mestskej časti na rok 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  8. Vzdanie sa členstva Mgr. BESEDIČA Tomáša z Komisie finančnej, pre podporu investícií a rozvoj podnikania pri miestnom zastupiteľstve Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá predseda finančnej komisie Ing. Janata
  9. Návrh na schválenie Dodatku č.3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby pre obyvateľov Záhorskej Bystrice uzatvorenej dňa 29.12.2009 – predkladá predsedníčka komisie sociálnych vecí MUDr. Cingelová PhD.
  10. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 5.9.2017

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Návrh na 6.zmenu rozpočtu 2017 , Príjem 2017 6. zmena , Výdaje 2017 6. zmena , RV 2017 – 6. zmena

k bodu č. 3 – Monitorovacia správa za 1.polrok 2017 , Plnenie príjmu 2017 30.6.17 , Výdaje 2017 30.6.2017 , RV 2017 – 30.6.2017

k bodu č. 4 – Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov , Návrh VZN o vylepovaní plagátov 2017

k bodu č. 6 – Návrh na schválenie nájomnej zmluvy RS Team

k bodu č. 7 – Informácia o prioritách mestskej časti na rok 2018 , Informácia o prioritách MČ

k bodu č. 8 – Vzdanie sa členstva Tomáša Besediča vo FK

k bodu č. 9 – Návrh na schválenie Dodatku č.3 k Opatrovateľskej službe

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook