Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 7.2.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

7. februára 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 9.12.2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Správa o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2016, počet spáchaných priestupkov z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky MP – predkladá veliteľ OS MsP Dúbravka Ing. Šustr
 3. Správa o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2016, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky OR PZ – predkladá riaditeľ OO PZ mjr. Mgr. Šulháň
 4. Návrh   na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 5. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica– predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na schválenie zapojenia sa MČ  B – ZB do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl pod kódom výzvy IROP-PO2-SC 221-2016-10 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Informácia o prioritách MČ B – ZB, týkajúca sa správy, údržby a obnovy majetku v správe Hl. mesta Bratislavy na území mestskej časti na rok 2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Správa o činnosti Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva za rok 2016 . predkladá predsedníčka komisie MUDr. Cingelová PhD.
 9. Správa o činnosti KOVP a ŽP za rok 2016 – predkladá predseda komisie p. Sajan
 10. Správa o činnosti komisie výstavby a dopravy za rok 2016 – predkladá predseda komisie p. Fatyka (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
 11. Správa o činnosti Komisie školstva, mládeže a informatizácie za rok 2016 – predkladá predseda komisie p. Sajan
 12. Správa o činnosti Komisie pozemkovej a lesného hospodárstva za rok 2016 – predkladá predsedníčka komisie p. Liďáková M.
 13. Správa o činnosti Komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania za rok 2016 – predkladá predseda komisie Ing. Janata (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
 14. Správa o činnosti Komisie športu a cestovného ruchu za rok 2016 – predkladá predseda komisie Ing. Bošňák (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
 15. Správa o činnosti Komisie kultúry za rok 2016 – predkladá predseda komisie Mgr. Besedič, PhD.
 16. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ dňa 7.2.2017

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Správa mestskej polície o bezpečnostnej situácii , 2.1 Správa mestskej polície o bezpečnostnej situácii

k bodu č. 3 – Správa o bezpečnostnej situácii OR PZ BA IV , 3.1. Správa OR PZ

k bodu č. 4 – Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2017 , 4.3. Výdaje 2017 1. zmena , 4.2. RV 2017 – 1. zmena , 4.1. Príjem 2017 schv.

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie VZN poplatku za rozvoj , 5.1 Pripomienky IUR k návrhu VZN o poplatku za rozvoj – Záhorska Bystrica , 5.2. ZB-Centrop_Žiadost o zníženie poplatku za rozvoj

k bodu č. 6 – Návrh za zapojenie sa IROP

k bodu č. 7 – Informácia o prioritách mestskej časti na rok 2017

k bodu č. 8 – Správa o činnosti Komisie soc.vecí a zdrav.

k bodu č. 9 – Správa o činnosti Komisie KOVP

k bodu č. 10 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 11 – Správa o činnosti Komisie školstva, mládeže a informat.

k bodu č. 12 – Správa o činnosti Komisie pozemkovej a lesného hospodárstva

k bodu č. 13 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 14 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 15 – Správa o činnosti Komisie Kultúry 2016

 

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook