Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 11.4.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

11. apríla 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 7.2.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2016 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
 3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 4. Návrh na výber poskytovateľa úveru Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 5. Návrh na prenájom časti pozemku reg. ,,E“ KN, parc.č. 6440/1 k.ú. Záhorská Bystrica a časti pozemku reg. ,,C“ KN, parc.č. 2665/43,  k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Tirrellus, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 6. Návrh na prenájom pozemku reg. ,,C“ KN, parc.č. 2708/9 k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Radiolan, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 7. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 9.5.2008,  pre žiadateľa spoločnosť EKOCENTRUM – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 8. Návrh na prerokovanie žiadosti  OZ TTC  – Záhorská Bystrica na prenájom veľkej sály Spoločenského domu – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 9. Správa o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých MČ B – ZB fyzickým a právnickým osobám v roku 2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Návrh dodatku k Štatútu hl. mesta SR Bratislavy vo veci pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Návrh na zrušenia spoločného školského obvodu s obcou Marianka a prijatie nového Všeobecne záväzného nariadenia – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Správa o kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2016- predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 13. Vzdanie sa členstva Mgr. Marcely Jedinákovej v Komisii školstva pri miestnom zastupiteľstve Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 14. Návrh na voľbu Ing. Jany Liďákovej za členku Komisie výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá predseda komisie p. Fatyka
 15. Návrh na voľbu pani Vlasty Mojtovej za členku Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Správa o činnosti DHZ v Záhorskej Bystrici za rok 2016 – predkladá predseda Urdovič
 17. Správa o činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2016 -­ predkladá predsedníčka p. Marošová
 18. Správa o činnosti n.o. Bystrický prameň za rok 2016 – predkladá riaditeľ n.o. p. Mečiar
 19. Správa o výsledku inventarizácie majetku v správe MČ B – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
 20. Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2016 – predkladá predseda Mgr. Besedič PhD.
 21. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 11.4.2017

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Správa o hospodárení ZŠ s MŠ

k bodu č. 3 – Návrh na 2. zmenu rozpočtu , Príjem 2017 2. zmena , RV 2017 – 2. zmena , Výdaje 2017 2. zmena

k bodu č. 4 – Návrh na výber poskytovateľa úveru

k bodu č. 5 – Návrh na prenájom časti pozemku pre žiad. Tirrellus

k bodu č. 6 – Návrh na prenájom pozemku pre žiadateľa RadioLan

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie Dodaktu pre spoloč. Ekocentrum

k bodu č. 8 – Návrh na prerokovanie žiadosti OZ TTC , Žiadosť OZ

k bodu č. 9 – Správa o vyúčtovaní dotácií

k bodu č. 10 – Návrh na schválenie Dodatku štatútu – o pôsob.mests.častí , Žiadosť o zmenu štatútu

k bodu č. 11 – Návrh na zrušenie spoločného školského obvodu

k bodu č. 12 – Vyhodnotenie kontrolnej činnosti

k bodu č. 13 – Vzdanie sa členstva Mgr. Jedinákovej

k bodu č. 14 – Návrh na voľbu Ing. Jany Liďákovej za členku Komisie výstavby

k bodu č. 15 – Návrh na schválenie novej členky Sociálnej komisie p. Mojtová

k bodu č. 16 – Správa o činnosti DHZ , Správa DHZ

k bodu č. 17 – Správa o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2016 , Správa Klub dôchodcov

k bodu č. 18 – Správa o činnosti n.o. Bystrický prameň , Bystrický prameň – správa

k bodu č. 19 – Správa o výsledku inventarizácie

k bodu č. 20 – Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook