Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo dňa 20.6.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

20. júna 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 11.4., 28.4. a 29.5.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Návrh na 5. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh záverečného účtu MČ B – ZB za rok 2016 a stanovisko miestneho kontrolóra – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 5. Správa o stave pohľadávok MČ B – ZB uvedených v záverečnom účte MČ B – ZB za rok 2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 6. Návrh na predaj pozemku reg. ,C“ KN parc.č. 3935/186 a 3935/226 k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 7. Návrh na prenájom nebytových  priestorov v budove Knižnice, na ulici Čsl. tankistov 134 –  tanečná miestnosť so zrkadlami vrátane šatne o celkovej výmere 75,82 m² a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Miroslav Nagy, Sport and Work s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 8. Návrh na prenájom nebytových  priestorov v budove Ľudového domu na ulici Pia X.  –  kancelária o výmere 24,90 m²  a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre Lesné pozemkové spoločenstvo Záhorská Bystrica, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 9. Návrh schválenie dodatku č.1 k Zmluve o nájme č. 50/2016, nebytový priestor v budove Knižnice, ako prípad hodný osobitného zreteľa a návrh na schválenie dodatku č. 1  k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.50-A/2016 nebytový  priestorov v budove Ľudového domu, pre Základnú umeleckú školu J. Kresánka – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 11. Návrh na schválenie kronikára Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ – 20.6.2017

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Návrh na 5. zmenu rozpočtu 2017 , Príjem 2017 5. zmena , Výdaje 2017 5. zmena , RV 2017 – 5. zmena

k bodu č. 3 – Informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2017 , Príjem 31.3.2017 , Výdaje 31.3.2017 , RV 2017 – 30.3.17

k bodu č. 4 – Záverečný účet MČ za rok 2016

k bodu č. 5 – Správa o stave záväzkov a pohľadávok k 31.12.2016

k bodu č. 6 – Návrh na predaj pozemku pre spoločnosť Volkswagen

k bodu č. 7 – Návrh na Prenájom nehnuteľnosti Čsl. tankistov 134 pre p. Nagyho

k bodu č. 8 – Návrh na Prenájom nehnuteľnosti PIA X pre LPS

k bodu č. 9 – Návrh na Prenájom nehnuteľnosti Čsl. tankistov 134 pre ZUS J. Kresánka

k bodu č. 10 – Návrh plánu kontrolnej činnosti

k bodu č. 11 – Návrh na schválenie kronikára

k bodom č. 2, 3, 4, 8 a 9 – Stanovisko Finančnej komisie

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook