Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 21.12.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

21. decembra 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 27.10.2015 a 16.11.2015
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015predkladá starosta Ing. Krúpa
 3. Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 s prognózou na roky 2017 – 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc.č. 1138/2 a 1138/14, k.ú. Záhorská Bystrica v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre stavbu ,, Obytný súbor Vlkovka I. etapa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 2708/4 o výmere 600 m² k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Milan Bilačič –  Trak – Bak – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 4048 o výmere 1170 m² a pozemku parc.č. 4049 o výmere 38 m² k.ú. Záhorská Bystrica  pre žiadateľa Jozefa  Bosznyika – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na prenájom nebytových  priestorov v ZŠ s MŠ – telocvičňa o výmere 273,7 m², chodba a šatne o výmere  62,64 m²  pre žiadateľa ŠK Hargašova, ako dôvod hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebytových priestorov v areáli Základnej školy s materskou školou – výdajne stravy ZŠ parc.č. 1919/3, výdajne stravy MŠ parc.č. 1919/2 a priestorov bufetu parc.č. 1917/1 k.ú. Záhorská Bystrica,  vedených na LV č. 4995 –  predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Návrh VZN č. 5/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území MČ – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Návrh na odmeny pre poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií  a občanov Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2015 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Správa z  vykonanej kontroly finančných operácií obce na Oddelení ekonomiky a mzdovom úseku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 12. Správa z vykonanie kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstaraní služieb a tovarov a pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci č. 2/2015 uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a Todos s.r.o. – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 13. Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti v prípade zmluvy o nájme pozemku č. 10/2014 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 14. Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na úseku Požiarnej ochrany – predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Správa o príprave na zimnú údržbu komunikácií v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2015/2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 17. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ na rok  2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 18. Návrh na schválenie vecného plánu činnosti MZ na I. polrok  2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 19. Návrh na odvolanie Ing. Michala Gáboríka z komisie Výstavby a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2015
 20. Návrh znenia VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v Základnej škole – predkladá poslanec Ing. Janata
 21. Návrh znenia VZN ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob platby na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá poslanec Ing. Janata
 22. Informácia o predpokladanom vývoji počtu žiakov v Základnej škole Hargašova v rokoch 2015/2016 až 2020/2021 a návrh riešenia potrebných kapacít počtu umiestnených žiakova potrebného počtu tried Základnej školy – predkladá poslanec Ing. Bošňák
 23. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 21.12.2015 

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2015 , Rozpočet 2015 – Príjem 3 , Rozpočet 2015 – Výdaje 3 , Rozpočet 2015 – Rekapitulácia výdavkov 3

k bodu č. 3 – Návrh na schválenie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016 s prognózou na roky 2017 – 2018 , Rozpočet 2016 – Príjem ,Rozpočet 2016 – Výdaje , Rozpočet 2016 – Rekapitulácia výdavkov

k bodu č. 4 – Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc.č. 1138_2 a 1138_14

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 2708_4 o výmere 600 m² k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Milan Bilačič – Trak – Bak

k bodu č. 6 – Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 4048 o výmere 1170 m² a pozemku parc.č. 4049 o výmere 38 m² k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa Jozefa Bosznyika

k bodu č. 7 – Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ – telocvičňa o výmere 273,7 m², chodba a šatne o výmere 62,64 m² pre žiadateľa ŠK Hargašova, ako dôvod hodný osobitného zreteľa

k bodu č. 8 – Návrh na schálenie podmienok VOS – jedáleň

k bodu č. 9 – Návrh VZN č. 5_2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území MČ

k bodu č. 10 – Návrh na odmeny pre poslancov MZ, členov komisií a občanov MČ

k bodu č. 11 – Správa z vykonanej kontroly finančných operácií obce na Oddelení ekonomiky a mzdovom úseku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

k bodu č. 12 – Správa z vykonanie kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstaraní služieb a tovarov a pri uzatvorení Zmluvy o spolupráci č. 2_2015

k bodu č. 13 – Správa z vykonanej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti v prípade zmluvy o nájme pozemku č. 10_2014

k bodu č. 14 – Správa z kontroly vykonanej v objektoch v správe Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na úseku Požiarnej ochrany

k bodu č. 15 – Správa o príprave na zimnú údržbu komunikácií v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2015_2016

k bodu č. 16 – Návrh plánu kontrolnej činnosti

k bodu č. 17 – Návrh časového plánu činnosti na rok 2016

k bodu č. 18 – Návrh vecného plánu činnosti na I.polrok 2016

k bodu č. 19 – Návrh na odvolanie Ing. Michala Gáboríka z komisie Výstavby a dopravy , Zápisnica KV z 16.12.2015 , Prezenčné listiny

 

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook