Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 27.10.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

27. októbra 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 16.9.2015 a 29.9.2015– predkladá starosta Ing. Krúpa
  2. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku parc.č. 2156/3 o výmere 4 m² a časti pozemku parc.č. 2157/2 o výmere 7 m² v k.ú. Záhorská Bystrica priľahlých k stavbe RD pre žiadateľov manž. Petrulovcov – predkladá starosta Ing. Krúpa
  3. Návrh na prenájom nebytových  priestorov v ZŠ s MŠ – telocvičňa o výmere 273,7 m², chodba a šatne o výmere  62,64 m² a zrkadlová sála o výmere 53,32 m² pre žiadateľa ŠK Hargašova, ako dôvod hodný osobitného zreteľapredkladá starosta Ing. Krúpa
  4. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ  – výtvarný ateliér o výmere 31,53 m², počítačová učebňa o výmere 36,76 m², trieda 6.B. o výmere 53,32 m² a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, ako dôvod hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
  5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ  – učebne v pavilóne školskej jedálne, dočasné využitie tanečnej miestnosti so zrkadlami v pavilóne B  o celkovej výmere 168,65 m ² a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Základná umelecká škola J. Kresánka, ako dôvod hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
  6. Návrh na schválenie zmeny v Dodatku Štatútu hl. mesta SR v zmysle prijatého rozhodnutia č. 17/2014 v oblasti pôsobnosti hlavného mesta a mestských častí pri zabezpečovaní verejného poriadku – predkladá starosta Ing. Krúpa
  7. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 zo dňa 30.10.2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách a na zariadeniach na verejných priestranstvách na území MČ – predkladá starosta Ing. Krúpa
  8. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
  9. Návrh na schválenie zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia – predkladá starosta Ing. Krúpa
  10. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 27.10.2015 

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Návrh na schválenie prenájmu

k bodu č. 3 – Návrh na Prenájom ZŠsMŠ pre ŠK Hargašova , Prílohy

k bodu č. 4 – Návrh na Prenájom ZŠsMŠ pre SZUŠ , Prílohy

k bodu č. 5 – Návrh na Prenájom ZŠsMŠ pre ZUS J. Kresánka , Prílohy

k bodu č. 6 – Návrh na schválenie zmeny Dodatku štatútu. , Prílohy

k bodu č. 7 – Protest prokurátora VZN o čistote a poriadku , Prílohy

k bodu č. 8 – Návrh na 3. zmenu rozpočtu

k bodu č. 9 – Návrh na schválenie zmeny VZN 4-2013 , Prílohy

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook