Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 28.4.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

28. apríla 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :


1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 28.3.2014 13.4.2015– predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
2. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ za rok 2014 – predkladá riaditeľka PaedDr. Kaliariková
3. Návrh na schválenie rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2015 – predkladá riaditeľka PaedDr. Kaliariková
4. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. č. 1138/2 a 1138/14, k. ú. Záhorská Bystrica v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. pre stavbu „Obytný súbor Vlkovka, I.etapa“ – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
5. Správa o činnosti DHZ v Záhorskej Bystrici za rok 2014 – predkladá predseda p. Urdovič
6. Správa o činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici za rok 2014 – predkladá predsedníčka p. Moková
7. Správa o činnosti n.o. Bystrický prameň za rok 2014 – predkladá predsedníčka p. Liďáková
8. Informatívna správa o odovzdaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predkladá predsedníčka komisie p. Liďáková
9. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ

k bodu č. 1 – K bodu č. 1

k bodu č. 2 – K bodu č. 2

k bodu č. 3 – K bodu č. 3

k bodu č. 4 – K bodu č. 4

k bodu č. 5 – K bodu č. 5

k bodu č. 6 – K bodu č. 6

k bodu č. 7 – K bodu č. 7

k bodu č. 8 – K bodu č. 8

 

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook