Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 29.6.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

29. júna 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Poďakovanie Ľudmile Mokovej za doterajšiu činnosť pre Klub dôchodcov – starosta Ing. Jozef Krúpa
 2. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 28.4.2015 a 27.5.2015 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 3. Návrh na zmenu rozpočtu a informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2015predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 4. Návrh záverečného účtu MČ B – ZB za rok 2014 a stanovisko miestneho kontrolóra – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 5. Správa o stave pohľadávok MČ B – ZB uvedených v záverečnom účte MČ B – ZB za rok 2015 – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 6. Správa o vyúčtovaní dotácií, poskytnutých MČ B – ZB fyzickým a právnickým osobám v roku 2014 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 7. Návrh na  prenájom časti pozemku parc.č. 2236/1  k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 600 m²  pre žiadateľa Václava Breitschafta – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 8. Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. 2236/5 k.ú. Záhorská Bystrica vo výmere 400 m² pre žiadateľa Juraja Szaba – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 9. Návrh na  prenájom spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku  parc.č. 2679/1 k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 316 m² pre žiadateľa Poľovnícka spoločnosť Záhorská Bystrica– predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 10. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku parc.č. 2164/19 k.ú. Záhorská Bystrica o výmere 148 m²  pre žiadateľku Boženu Kubíkovú  ako dôvod hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 11. Návrh na schválenie VZN č. 2/2015 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných  službách na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 12. Návrh na schválenie VZN č. 3/2015 o evidencii pamätihodnosti na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 13. Návrh na schválenie VZN č. 4/2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 14. Návrh na schválenie vstupu MČ B – ZB do Občianskeho združenia Dolné Záhorie – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 15. Návrh na schválenie nových názvov ulíc v lokalite Krče, sektor ,,A“ a sektor ,,C“ – predkladá starosta Ing. Jozef Krúpa
 16. Návrh na odvolanie členky redakčnej rady a zodpovednej redaktorky Milady Čechovej  z redakčnej rady novín Naša Bystrica a schválenie nového člena a zodpovedného redaktora Doc. PhDr. Pavla Smolíka, ArtD.  do redakčnej rady novín Naša Bystrica – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 17. Návrh na schválenie vecného plánu činnosti MZ na II. polrok 2015 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 19. Správa o činnosti n.o. Bystrický prameň za rok 2014 – predkladá predsedníčka Liďáková
 20. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 29.6.2014

k bodu č. 2 – Kontrola správnosti formulácie uznesení

k bodu č. 3 – Návrh na zmenu rozpočtu a informácia o čerpaní rozpočtu k 31.3.2015 , Výdaje 2015 1q , RV 2015 – I kvartal  , Príjem 2015 1q , RV 2015 -1 zmena

k bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2014 , Záverečný účetstanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

k bodu č. 5 – Správa o stave záväzkov a pohľadávok k 31. 12. 2014

k bodu č. 6 – Správa o vyúčtovaných dotáciách za rok 2014 (3)

k bodu č. 7 – Návrh na prenájom Breitschaft

k bodu č. 8 – Návrh na prenájom Szabo

k bodu č. 9 – Návrh na prenájom PS

k bodu č. 10 – Návrh na predĺženie prenájom Kubíková

k bodu č. 11 – Návrh na schválenie VZN 2-2015 o prevádzkovom režime , 2-2015 o prevádzkovom režime

k bodu č. 12 – Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností MČ Bratislava , Návrh VZN pamatihodnosti znak , Návrh na schváleni VZN 3-2015 o evidencii pamätihodnostíD sprava VZN pamatihodnosti

k bodu č. 13 – Návrh VZN psy 2015 , Návrh na schválenie VZN č. 4_2015, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ

k bodu č. 14 – Návrh na schválenie vstupu MC do OZ Dolne zahorie

k bodu č. 15 – Návrh na schválenie nových názvov ulíc v lokalite Krče….

k bodu č. 16 – Návrh na schválenie zodp.redaktora

k bodu č. 17 – Návrh vecného plánu činnosti MZ

k bodu č. 18 – Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015

k bodu č. 19 – Bystrický-dary_NO_NF 2014 , Bystrický -vyroc._sprava_za_2014

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook