Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 3.2.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

3.februára 2014  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 9.12.2014 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 2. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru na ulici Čsl tankistov 134 zapísaného na LV 6585 pod súp.č. 7186, pre žiadateľa Ares Security, s.r.o. – predkladá starosta Ing. Krúpa
 3. Návrh na schválenie predsedu komisie pozemkového a lesného hospodárstva, predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného  funkcionára – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh na zmenu postavenia a náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh predsedov komisií na schválenie členov jednotlivých komisií pri miestnom zastupiteľstve na volebné obdobie rokov 2015 – 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
 6. Návrh na doplnenie a zmenu v štatúte novín ,,Naša Bystrica“ – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na schválenie členov redakčnej rady miestnych novín Naša Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ na I. polrok 2015 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 9. Návrh na schválenie časového harmonogramu činnosti MZ na rok 2015 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 10. Návrh na schválenie vecného plánu činnosti MZ na rok 2015- predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 11. Rôzne
 12. Záver

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 3.2.2015

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru na ulici Čsl tankistov 134 zapísaného na LV 6585

k bodu č. 3 – Návrh na schválenie predsedov komisií

k bodu č. 4 – Návrh na zmenu a doplnenie postavenia komisií

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie členov komisií

k bodu č. 6 – Návrh na doplnenie a zmenu v štatúte novín Naša BystricaNávrh vecného plánu činnosti na I.polrok 2015

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie členov RR

k bodu č. 8 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok

k bodu č. 9 – Návrh časového plánu činnosti na rok 2015

k bodu č. 10 – Návrh vecného plánu činnosti na I.polrok 2015

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook