Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na MZ dňa 31.3.2015

umz

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

31.marca 2015  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 3.2.2015 – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 1. Správa mestskej polície o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2014, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá veliteľ okrskovej stanice Mgr. Stanko
 2. Správa OR PZ o bezpečnostnej situácii v MČ B – ZB za rok 2014, počet spáchaných priestupkov a trestných činov a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky – predkladá veliteľ ORPZ Mgr. Šulháň
 1. Návrh rozpočtu MČ B – ZB na rok 2015 a prognóza na roky 2016 – 2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom MČ B – ZB a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy MČ B – ZB v znení neskorších predpisov – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 3. Návrh na schválenie Zásad rozpočtového hospodárenia MČ BA – ZB – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 4. Návrh na schválenie Dodatku   č. 2 k VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v MČ B – ZB podľa zákona NR SR číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení  – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie Prílohy č.3 k VZN č.1/2013 o určení podrobnosti financovania materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B – ZB – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na určenie platu starostu MČ BA -ZB – predkladá zástupca starostu Mgr. Besedič, PhD.
 7. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte v Požiarnej zbrojnici na Gbelskej ulici zapísanej na LV č. 1 o výmere 36 m² pre žiadateľa MVDr. Radoslava Riglera ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska na Gbelskej ulici so súp.č. 7426 na pozemku s parc.č. 1719/5 zapísanom na LV č. 2059 o výmere 69 m², pre žiadateľa Slovenskú sporiteľňu, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov parc.č. 2661/501 o výmere 61 m² a 2661/502 o výmere 100 m² k.ú. Záhorská Bystrica odčlenených z pozemku parc.č.2661/62 zapísaného na LV 3558 pre žiadateľov Ing. Stanislava Konráda s manž., Ing. Miroslava Murgaša s manž. a p. Moniku Vrábeľovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Návrh na odkúpenie pozemku parc.č. 4120/385 o výmere 7 m² k.ú. Záhorská Bystrica, zapísaného na LV 6648, ktorý je súčasťou jestvujúcej komunikácie od vlastníka Lukáša Sekeru – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Návrh na schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich v objekte futbalových šatní so súp.č. 7255 zapísaných na LV č.4995 o výmere 61,59 m² – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012 zo dňa 24.4.2012 o prevádzkovom režime a predajnej dobe v obchode a poskytovaných službách na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 13. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 zo dňa 25.8.2009 o evidencii pamätihodnosti na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 14. Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 zo dňa 26.2.2008 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ – predkladá prednostka Ing. Ožvoldová
 15. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a správa o petíciách a sťažnostiach podaných na miestny úrad za rok 2014 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 16. Návrh na schválenie člena redakčnej rady miestnych novín Naša Bystrica za komisiu športu mládeže a informatizácie – predkladá starosta Ing. Krúpa
 17. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Správa mestskej polície o bezpečnostnej situácii

k bodu č. 3 – Správa o bezpečnostnej situácii OR PZ BA IV

k bodu č. 4 – Košielka 2015 , Príjem 2015 , Rekapitulácia výdavkov 2015 , Rozpočet – výdaje 2015

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie dodatku č. 1 k VZN 7-2012 , 5.1 Návrh dodatku č.2 k VZN 72012

k bodu č. 6 – Návrh na schválenie zásad rozpočtového hospodárenia , Z á s a d y rozpočtového hospodárenia

k bodu č. 7 – Návrh na schválenie dodatku č. 2 VZN 12010 , Návrh dodatok č.2 k VZN 1-2010

k bodu č. 8 – Návrh na schválenie Prílohy č.3 financovanie ZŠ s MŠ , Návrh prílohy č.3 k VZN 1-2013

k bodu č. 9 – Plat starostu 2015

k bodu č. 10 – Návrh na schválenie predĺženia prenájmu MUDr. Rigler

k bodu č. 11 – Návrh na schválenie predĺženia prenájmu Slov.spor

k bodu č. 12 – Návrh na prenájom p. Murgaš a spol komunikácia

k bodu č. 13 – Návrh na odkúpenie pozemku

k bodu č. 14 – Návrh na schválenie podmienok VOS na prenájom nebyt priestorov

k bodu č. 15 – protest prokurátora VZN o prevádzkovej dobe

k bodu č. 16 – protest prokurátora VZN o pamätihodnostiach

k bodu č. 17 – protest prokurátora VZN o podmienkach držania psov

k bodu č. 18 – Vyhodnotenie kontrolnej činnosti

k bodu č. 19 – Návrh na schválenie člena RR

máj 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook