Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 10.10.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

10. októbra 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

  1. Návrh na predaj pozemku reg. ,C“ KN parc.č. 3935/186 a 3935/226 k.ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľa spoločnosť Volkswagen Slovakia a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa Žiadosť spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. o korekciu uznesenia – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  2. Návrh na 7. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa 
  3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ s MŠ  – výtvarný ateliér o výmere 31,53 m², počítačová učebňa o výmere 36,76 m², trieda 3.C a trieda 6.B o výmerách 53,32 m²  a spoločné zariadenie nevyhnutné pre výkon nájmu pre žiadateľa Súkromná základná umelecká škola, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
  4. Informácia o priebehu výstavby športovej haly a prác navyše k 6.10.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
  5. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a spoločnosťou RETEP Slovakia – predkladá starosta Ing. Krúpa
  6. Informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi Mestskou časťou Bratislava – Záhorská Bystrica a p. Petrom Andom – predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude dodaný na rokovanie MZ)
  7. Informácia o skutočnom historickom a predpokladanom budúcom vývoji počtu žiakov a tried v Základnej škole na Hargašova v rokoch 2013/2014 až 2020/2021 a potreba urýchleného riešenia kapacít kmeňových tried v Základnej škole Hargašova – predkladajú poslanci Ing. Bošňák, Ing. Janata p. Kristl, p. Liďáková a Ing Weinštuk,
  8. Priebeh a výsledok procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa dostavby pavilónu A ZŠ s MŠ Hargašova a realizácia výstavby dodatočných tried na ZŠ Hargašova. Existujúce alternatívy, diskusia a návrh riešenia dostavby potrebného počtu tried na ZŠ Hargašova – predkladajú poslanci Ing. Bošňák, Ing. Janata p. Kristl, p. Liďáková a Ing Weinštuk,
  9. Informácia o stavbe novej telocvične – športovej haly. Stav výstavby ku koncu septembra 2017, revidovaný harmonogram výstavby a finančné krytie výstavby – predkladajú poslanci Ing. Bošňák, Ing. Janata p. Kristl, p. Liďáková a Ing Weinštuk

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 10.10.2017

k bodu č. 1 – Návrh na odpredaj pozemku VW – korekcia uznesenia

k bodu č. 2 – Návrh na 7. zmenu rozpočtu

k bodu č. 3 – Návrh na prenájom ZŠ s MŠ pre SZUŠ

k bodu č. 4 – Informácia o stavbe novej telocvične

k bodu č. 5 – Informácia o prebiehajúcom spore s RETEP

k bodu č. 6 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 7 – Informácia o skutočnom historickom a predpokladanom vývoji žiakov

k bodu č. 8 – Verejná obch. súťaž ZS

k bodu č. 9 – Rekonštrukcia telocvične

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook