Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2017

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

12. decembra 2017  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 10.10.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Informácia o čerpaní rozpočtu MČ B – ZB k 30.9.2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 3. Návrh na schválenie 8. zmeny rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh na schválenie rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2018 s prognózou na roky 2019 a 2020 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, na rok 2018 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
 6. Návrh na predaj pozemku reg. ,C“ KN parc. č. 4044/2 a 4046/2, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľov Dana Kulčárová, Alena Zavacká, Martin Zavacký formou priameho predaja – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 7. Návrh na predaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 3707/3, k. ú. Záhorská Bystrica zastavaného stavbou vrátane priľahlých plôch v lokalite Podkerepušky pre žiadateľku Mgr. Miladu Omachelovú, PhD. – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na schválenie dodatku č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov OZ SPST – Záhorská Bystrica zo dňa 30.12.2009, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 9. Návrh na schválenie nájomnej zmluvy pre žiadateľa OZ TTC na prenájom veľkej sály spoločenského domu, ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa 
 10. Prehľad  vykonaných prác a použitých finančných prostriedkov na budove Základnej školy s materskou školou  a v priľahlom areály a harmonogram plánovaných aktivít na rok 2018 –  predkladá starosta Ing. Krúpa (materiál bude predložený na rokovanie MZ)
 11. Návrh na odmeny pre poslancov miestneho zastupiteľstva, členov komisií  MČ B – ZB a občanov za rok 2016 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Návrh na schválenie časového a vecného harmonogramu činnosti MZ rok 2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Záhorská Bystrica ma I. polrok 2017 – predkladá kontrolór Mgr. Sporina
 14. Informácia o pripravovaných systémových zmenách na Zbernom dvore – predkladá starosta Ing. Krúpa
 15. Správa o príprave na zimnú údržbu komunikácií v MČ B – ZB v roku 2016/2017 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 16. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ 12.12.2017

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – …

k bodu č. 3 – 3. Košieľka 8.zmena 2017 , 3.1. Príjem 2017 7.8. zmena , 3.2. Výdaje 2017 7.8. zmena , 3.3. RV 2017 – 8. zmena

k bodu č. 4 – ÚVOD ROZPOČET 2018 , TITULKA 2018 – rozpočet , Príjmy 1 – Bežné príjmy 2018 ,  Príjmy 2 – Kapitálové príjmy 2018 , Príjmy 3 – Finančné operácie 2018 , 1 – Ľudské zdroje , 2 – Verejné osvetlenie, uličný mobiliár , 3 – Správa majetku , 4 – Vzťahy s verejnosťou , 5 – Bezpečnosť , 6 – Kultúra, šport a mládež , 7 – Vzdelávanie , 8 – Doprava a výstavba , 9 – Životné prostredie , 10 – Sociálne služby , 11 – Správa úradu a prevádzka budov

k bodu č. 5 – Návrh na schválenie rozpočtu ZŠ s MS , 5.1. Rozpočet MŠ 2018 návrh , 5.2. Rozpočet Základná škola 2018 , 5.3. Rozpočet na rok 2018 ŠKD návrh

k bodu č. 6 – Návrh na predaj pozemku pre žiadateľov p. Kuľčárová a p. Závacká

k bodu č. 7 – Návrh na predaj pozemku pre žiadateľku p. Omachelovú

k bodu č. 8 – Návrh na schválenie dodatku č.2 k zmluve o nájme OZ SPST

k bodu č. 9 – Návrh na schválenie Zmluvy o nájme OZ TTC

k bodu č. 10 – materiál bude dodaný na rokovanie MZ

k bodu č. 11 – Návrh na odmeny pre poslancov MZ, členov komisií a občanov MČ

k bodu č. 12 – Návrh na schválenie časového plánu činnosti

k bodu č. 13 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2018

k bodu č. 14 – Informácia o pripravovaných zmenách na Zbernom dvore

k bodu č. 15 – Správa o zimnej údržbe

 

 

jún 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook