Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 18.9.2018

zastupitelstvo

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční

18. septembra 2018  o 13.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Ing. Jozef  K R Ú P A

P r o g r a m :

 1. Kontrola správnosti formulácie uznesení a správa o ich plnení z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 19.6.2018 a 23.7.2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 2. Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ, Hargašova 5 za 1.polrok 2018 – predkladá riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Kaliariková
 3. Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČ B – ZB za 1.polrok 2018 – predkladá starosta Ing. Krúpa
 4. Návrh na schválenie dodatočnej dotácie pre žiadateľa OZ MFK Slovan – predkladá starosta Ing. Krúpa
 5. Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu MČ – predkladá starosta Ing. Krúpa
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku parc.č. 1894/1, ostatná plocha, k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 120 m² pre žiadateľa Pavla Pilárika  ako prípad hodný osobitného zreteľa – predkladá starosta Ing. Krúpa
 7. Návrh na prenájom časti pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715/4, ostatná plocha k. ú. Záhorská Bystrica o výmere 2 m² pre žiadateľa  JUDr. Petra Příhodu – predkladá starosta Ing. Krúpa
 8. Návrh na prenájom troch 3 častí pozemku reg. „E“ KN parc. č. 6715, orná pôda k. ú. Záhorská Bystrica o  výmere 2 m2,  2 m2 a 4 m2 pre žiadateľa  Martina Štepána – predkladá starosta Ing. Krúpa
 9. Opätovný návrh na predaj pozemkov reg. ,,C“ KN parc. č. 2164/90 záhrada, parc. č. 2164/91 záhrada, parc. č. 2165/10 záhrada a parc. č. 2165/9, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Záhorská Bystrica pre žiadateľov Ing. Michal Kozák a Ing. arch. Michala Kozáková ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením  a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – predkladá starosta Ing. Krúpa
 10. Informatívna správa o: a) prebiehajúcom verejnom obstarávaní na dostavbu materskej škôlky s harmonogramom výstavby, b) priebehu prístavby dvoch tried základnej školy k pavilónu A s harmonogramom výstavby a stave prác, c) projekte na realizáciu nadstavby 6. tried na pavilóne B základnej školy, d) priebehu výstavby viacúčelovej športovej haly s harmonogramom výstavby a existujúcom dodatku číslo 2 k zmluve s dodávateľom výstavby viacúčelovej športovej haly SOAR, e) výsledku a priebehu rokovaní so spoločnosťou Pod vŕškami, a.s. – predkladá starosta Ing. Krúpa
 11. Informatívna správa o priebehu rokovaní mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja ohľadom využitia areálu bývalého SOU elektrotechnického – predkladá starosta Ing. Krúpa
 12. Rôzne

Súvisiace dokumenty:

Pozvánka na MZ

k bodu č. 1 – Kontrola uznesení

k bodu č. 2 – Informatívna správa o hospodárení ZŠ s MŠ za 1.polrok

k bodu č. 3 – Monitorovacia správa za 1.polrok 2018 ,  3.1. Ľudské zdroje , 3.2. Verejné osvetlenie , 3.3. Správa majetku , 3.4. Vzťahy s verejnosťou , 3.5. Bezpečnosť , 3.6. Kultúra, šport a mládež , 3.7. Vzdelávanie , 3.8. Doprava a výstavba , 3.9. Životné prostredie , 3.10. Sociálne služby , 3.11. Správa úradu a prevádzky budov , 3.12 Bilancia , 3.13. Príjmy 1 – Bežné príjmy 2018 , 3.14. Príjmy 2 – Kapitálové príjmy 2018 , 3.15. Príjmy 3 – Finančné operácie 2018

k bodu č. 4 – Návrh na poskytnutie mimor.dotácie MFK

k bodu č. 5 – 5. Návrh na 4.zmenu rozpočtu 2018 , 5.1. Príjem 4. zmena , 5.2. Výdaje 4. zmena , 5.3. RV 2018- 4. zmena

k bodu č. 6 – Návrh na schválenie predĺženia nájmu pre žiadateľa p. Pilárika

k bodu č. 7 – Návrh na prenájom pozemku pre žiadateľa JUDr. Príhodu

k bodu č. 8 – Návrh na prenájom častí pozemku pre žiadateľa p. Štepána

k bodu č. 9 – Opätovný návrh na predaj pozemkov pre žiadateľov Ing. Kozák a Ing. arch.Kozáková

k bodu č. 10 – Informatívna správa o plánovaných a prebiehajúcich výstavbách

k bodu č. 11 – Informatívna správa o priebehu rokovaní s BSK

 

január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« dec   feb »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook