Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Verejná obchodná súťaž – nájom nebytových priestorov – ambulancia lekára

lekarne

VOS – nebytové Zdravotné stredisko

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica podľa  zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a podľa  §-u 17, ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a §-u 281 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 7 Zásad hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica,

                                                           v y h l a s u j e m verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov ambulancia lekára v budove Zdravotného strediska na ulici Gbelská 8, pod súpisným číslom 7426, o výmere 77,72 m² Doba nájmu Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov v zmysle zákona  116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

Účel nájmu

Poskytovanie pediatrickej starostlivosti najmä pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica.

 

Výška nájomného

Minimálna výška nájomného za nebytový priestor  25,-/m²/rok + energie. V prípade potreby drobnej rekonštrukcie nájomca ju zabezpečí na vlastné náklady.

 

Kritériá hodnotenia súťažných návrhov

– projekt poskytovania pediatrickej starostlivosti – váha kritéria  60%

– cena za m2 podlahovej plochy ročne   –  váha kritéria  40%

 

Vzorec:

v prípade ak bude záujemca pediater vzorec

0,6 x 1 + 0,4 x cena ponúkaná /25

v prípade ak záujemca nebude pediater vzorec

0,6 x 0 + 0,4 x cena ponúkaná /25

 

Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov Navrhovatelia doručia záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením „ VOS  nájom nebytových priestorov Gbelská 8 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava.

 

Bližšie podmienky VOS sú zverejnené na web stránke mestskej časti www.zahorskabystrica.sk

január 2019
PoUtStŠtPiSoNe
« dec   feb »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

starosta mestskej časti 
Záhorská Bystrica
Ing. Jozef Krúpa

Facebook